FAIRS & FESTIVALS  OF RAJASTHAN
¤
Banganga Fair
¤
Mewar Festival
¤
Jambheswar Fair
¤
Ganesh Chaturthi
¤
Summer Festival
¤
Kite Festival
¤
Karni Mata Fair
¤
Braj Mahotsav (Festival)
¤
Pushkar Fair
¤
Marwar Festival
¤
Gogaji Fair
¤
Urs (Ajmer)
¤
Sitabari Fair
¤
Khetlaji Fair
¤
Chandrabhaga Fair
¤
Baneshwar Fair
¤
Nagaur Fair
¤
Kailadevi Fair
¤
Gangaur Festival
¤
Teej Festival
¤
Kota Dussehra
¤
Khatu Shyamji Fair
¤
Camel Festival
¤
Ramdevra Fair
¤
Desert Festival
¤
Sheetla Mata Fair
¤
Mallinath Fair
¤
Kajli Teej
¤
Elephant Festival
¤
Shekhawati Fair
¤
Mahavir Ji Fair
¤
Kapil Muni Fair
¤
Urs (Galiyakot)
 
¤
Chambal Adventure Festival Kota
¤
Winter Festival Mount Abu

Other Festivals
Diwali Dulhendi Dussehra Raksha Bandhan Rajasthan Tourism Festival Calendar 2006-2016

Rajasthan Tourism Festival Calendar 2006-2016
S.No. Fairs &
Festivals
Place Vikaram
Samwat
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Camel
Festival
Bikaner Paush
Shukla,
(14-15)
21-22
Jan
10-11
Jan
30-31
Dec.
2009
18-19
Jan
8-9
Jan
26-27
Jan
15_16
Jan
4-5
Jan
 
2 Nagaur Fair
(Ramdeoji
Cattle Fair)
Nagaur Magh
-s(7-10)
13-16
Feb
2-5
Feb
22-25
Feh
10-13
Feb
30 Jan
2 Feb
17-20
Feb
6-9
Feb
26_29
June
 
3 Desert
Festival
Jaisalmer Magh-S,
(13-15)
19-21 Feb. 7-9 Feb. 28-30 Jan. 16-18 Feb. 5-7 Feb. 23-25 Feb. 12-14 Feb. 1-3 Feb.  
4 Beneshwar
Fair
Beneshwar
(Dungarpur)
Magh-S,
(11-15)
17-21 Feb. 6-9 Feb. 26-30 Jan. 14-18 Feb. 3-7 Feb. 21-25 Feb. 10-14 Feb. 30Jan
-3Feb.
19-24 Feb.
5 Braj
Festival
Bharatpur Phalgun-S
(11-13)
2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb.
6 Elephant Festival Jaipur Phalgun-
S 15
21 Mar. 10 Mar. 28 Feb. 19 Mar. 7 Mar. 26 Mar. 16 Mar. 5 Mar.  
7 Kailadevi
Fair
Karauli Chaitra-K (12) 3 Apr. 28 Mar. 12 Mar. 31 Mar. 19 Mar 7 Apr. 28 Mar. 17 Mar.  
8 Gangaur Festival Jaipur Chaitra-S (3-4) 8-9 Apr. 29-30 Mar. 18-19 Mar. 6-7 Apr. 25-26 Mar. 13-14 Apr. 2-3 Apr. 22-23 Mar.  
9 Mewar
Festival
Udaipur Chaitra-S (3-5) 8-10 Apr. 29-31 Mar. 18-20 Mar. 6-8 Apr. 25-27 Mar. 13-15 Apr. 2-4 Apr. 22-24 Mar. 9-11 Apr.
10 Mahaveerji
Fair
Mahaveerji Chaitra-S (9-15) 14-20 Apr. 3-9
Apr.
24-30 Mar. 12-18 Apr. 1-6 Apr. 20-25 Apr. 8-15 Apr. 28 Mar.
4 Apr.
 
11 Summer Festival Mount
Abu
Vaishakha
(13-Budh Purnima)
18-20 May 7-9
May
26-28 May 15-17 May 4-6
May
23-25 May 12-14 May 2-4 May  
12 Teej
Festival
Jaipur Shravan-S
(3-4)
4-5 Aug. 24-25 July 12-13 Aug. 2-3 Aug. 22-23 July 9-10 Aug. 30-31 July 17-18 Aug.  
13 Kajli
Teej
Bundi Bhadra
-K (2-3)
18-19 Aug. 8-9 Aug. 26-27 Aug. 15-16 Aug. 4
Aug.
22-23 Aug. 12-13 Aug. 31Aug.
-1Sept.
 
14 Dussehra Festival Kota Asvinan
-S (8-10)
7-9 Oct. 26-28 Sept. 15-17 Oct. 4-6 Oct. 22-24 Oct. 12-14 Oct. 1-3 Oct. 21-22 Oct.  
15 Matasya Festival Alwar Asvinan
-S (8-9)
7-8 Oct. 26-27 Sept. 15-16 Sept. 4-5 Oct. 22-23 Oct. 12-13 Oct. 2-3 Oct. 21-22 Oct. 9-10 Oct.

16

Marwar Festival Jodhpur Asvinan
-S (14-15)
13-14 Oct. 3-4 Oct. 21-22 Oct. 10-11 Oct. 28-29 Oct. 17-18 Oct. 7-8 Oct. 26-27 Oct. 14-15 Oct.
17 Pushkar
Fair
Pushkar
(Ajmer)
Kartik
-S (7-15)
5-13 Nov 25 Oct.-2 Nov. 13-21 Nov. 2-10 Nov. 20-28 Nov. 9-17 Nov. 30 Oct.- 6 Nov. 18-25 Nov.  
18 Chandrabhaga Fair Jhalawad Kartik-S 14 Magh
-K-1
12-14 Nov. 1-3 Nov. 20-22 Nov. 9-11 Nov. 27-29 Nov. 16-18 Nov. 5-7 Nov. 24-26 Nov. 12-14 Nov.
19 Winter
Festival
Mount
Abu
Pausha 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec.